Delegatie van ESFRI bezoekt MYRRHA

Twaalf afgevaardigden van ESFRI, het European Strategy Forum on Research Infrastructures, hebben tijdens een bezoek aan MYRRHA inlichtingen uit eerste hand ingewonnen over deze grote onderzoeksinfrastructuur. Ze hebben tevens de bijdrage van MYRRHA aan de Europese samenleving op vele gebieden ontdekt.

MYRRHA staat al twee decennia op de Europese radar. Een gunstige doorlichting door het Nuclear Energy Agency van de Oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) in 2009 leidde tot een eerste specifieke ondersteuning van MYRRHA door de Belgische regering. Tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap van 2010 werd MYRRHA toegevoegd aan de lijst van prioritaire projecten op de Roadmap van ESFRI. Het European Strategy Forum on Research Infrastructures werd met een mandaat van de EU-Raad opgericht om een coherent en strategisch georiënteerd besluitvormingsbeleid voor grote onderzoeksinfrastructuren in Europa te ondersteunen. ESFRI speelt ook een coördinerende rol om het gebruik en de ontwikkeling van dergelijke infrastructuren beter op elkaar af te stemmen op Europees en internationaal niveau.

Vertegenwoordigers van de uitvoerende raad en verscheidene werkgroepen hebben een volledig overzicht van het volledige project gekregen. Dit overzicht belichtte onder andere de bijdrage van MYRRHA aan kankerdiagnose en –behandeling door de ontwikkeling en productie van bestaande en innoverende radio-isotopen. De afgevaardigden van ESFRI hadden speciale belangstelling in de rol van MYRRHA als pre-industrieel prototype voor de behandeling van kernafval. De unieke configuratie van MYRRHA als een door een deeltjesversneller aangedreven reactor zal de transmutatie mogelijk maken van de meest toxische onderdelen van gebruikte splijtstof. Deze nieuwe elementen bereiken hun natuurlijk radiotoxisch niveau op ongeveer 300 jaar hun natuurlijk radiotoxisch niveau bereiken, ongeveer 1000 keer sneller dan de onverwerkte elementen. Door de benodigde tijd en oppervlakte van berging te verminderen zal transmutatie naar alle verwachting een positieve invloed hebben on de bergingsvoorwaarden van kernafval.

Na een uitgebreide vragensessie bezochten de ESFRI-afgevaardigden het Heavy Liquid Metal Complex in het Technologiegebouw, waar ze informatie ontvingen over verscheidene unieke testinstallaties van het MYRRHA-project.

Het bezoek werd gefaciliteerd door BELSPO, het Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid.